نویسنده = محمد جهانی منفرد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه کیفیت زندگی کاری و امید به زندگی با رضایتمندی شغلی در بین معلمان معلول جسمی حرکتی و عادی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 191-200

سعید رستمی؛ حامد میرزایی شریفی؛ محمد جهانی منفرد


شماره‌های پیشین نشریه