کلیدواژه‌ها = طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی تصویر بدن و سطوح خودانتقادگری بر مبنای طرحواره های ناسازگار اولیه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 87-96

راضیه حسینی؛ دکتر کریم افشاری نیا