کلیدواژه‌ها = ورزشکاران
تأثیر تمرینات هوازی به همراه موسیقی بر میزان استرس و اضطراب ورزشکاران

دوره 4، شماره 4، دی 1400

سید مجتبی حسینی؛ رضا رضائی؛ غزل خانجانی؛ علیرضا محمدی


همه گیری COVID-19 : استراتژی های پزشکی ورزشی و بازگشت به ورزش

دوره 4، شماره 3، مهر 1400

سعید بحیرایی؛ مهبانو قادری


بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار

دوره 1، شماره 1، تیر 1397، صفحه 3-11

محمد مرادی نورآبادی؛ مهدی سهرابی؛ بهمن حسنوند