کلیدواژه‌ها = لذت
تأثیر تصویرسازی فعالیت بدنی بر درک فشار خستگی و انرژی مصرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

حسن غرایاق زندی؛ رامین منصوری کلاش؛ داود محمدولی پورهریس؛ سعید احمدزاده