دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. investigating the effects of Covod-19 outbreak on national and international sporting events and competitions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

احسان اسداللهی؛ رضا حیدری؛ محترم یزدانیان؛ طلیعه کفشدار طوسی


2. تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی بنیادی منتخب در دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

گیتی احمدی؛ فرزانه الهی پناه


3. تدوین مضامین تعالی استراتژیک فوتبال خراسان شمالی با رویکرد آمیخته بازاریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

سید محمد امیری؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ محمد کشتی دار


4. همه گیری COVID-19 : استراتژی های پزشکی ورزشی و بازگشت به ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

سعید بحیرایی؛ مهبانو قادری


5. اولویت بندی موانع مشارکت در فعالیت بدنی دختران نوجوان و ارتباط آن با انگیزه تحصیلی و افسردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

سمیه فرزانه؛ سمانه خلیلی راد؛ رزا رهاوی


6. مقایسه اثربخشی استراتژی منابع انسانی، تصمیم گیری اخلاقی بر ساختار و عملکرد سازمانی اداره های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

بهزاد زارعیان مراد آبادی