دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. investigating the effects of Covod-19 outbreak on national and international sporting events and competitions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

احسان اسداللهی؛ رضا حیدری؛ محترم یزدانیان؛ طلیعه کفشدار طوسی


2. تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی بنیادی منتخب در دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

گیتی احمدی؛ فرزانه الهی پناه