رابطه میزان گرایش به بازی های رایانه ای با رشد حرکتی کودکان 10-8 سالۀ استان قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزش و پرورش استان قم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میزان گرایش به بازی های رایانه ای با رشد حرکتی کودکان 8 تا 10 سالۀ استان قم بود.
این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان 8 تا 10 سالۀ پسر بود که در دورۀ ابتدایی و در سال 96-95 مشغول به تحصیل بودند. و نمونۀ آماری این تحقیق شامل 176 نفر از دانش آموزان بود که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته، میزان گرایش دانش آموزان به بازی های رایانه ای به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد. سپس با استفاده از آزمون تبحر حرکتی لینکلن-اوزرتسکی، حرکات درشت و ظریف کودکان اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) انجام شد.
یافته ها نشان داد که ارتباط میزان گرایش به بازی های رایانه ای با رشد حرکات درشت کودکان معکوس و معنی دار بود (5./.p

کلیدواژه‌ها