عوامل مرتبط با ویژگی‌های روان‌سنجی تسهیلات کار انعطاف‌پذیر در سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی تسهیلات کار انعطاف‌پذیر در سازمان‌های ورزشی بود. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد ابزارسازی صورت گرفته است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعۀ آماری شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان (890= N) بود که به دلیل انجام مدلسازی معادلات ساختاری، نمونة آماری 400 نفر و به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه‌های تسهیلات کار انعطاف‌پذیر کراولی و همکاران (2014) استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ وروایی سازۀ پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی ترکیبی و واریانس مستخرج از داده‌ها محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس و آموس 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که این پرسشنامه از پایایی مطلوبی (877/0) برخوردار است. هم‌چنین، نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از آن بود که تمام بارهای عاملی از 5/0 بالاتر هستند و واریانس مستخرج از داده‌ها 64/0 و پایایی ترکیبی 71/0 به دست آمد. هم‌چنین، شاخص‌های برازش مدل مطلوب بودند و می‌توان اذعان داشت که این پرسشنامه می‌تواند به عنوان ابزاری مطلوب در تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها