تاثیر بازیهای هدفمند مبتنی بر مهارت و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر،ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: برای توسعه سلامت دانش‌آموزان، مدرسه جایگاه ویژه‌ای دارد و ارائه رویکردها و طراحی برنامه‌های حرکتی از مهم‌ترین عواملی است که می‌توانند در بالا بردن سلامت روانی و جسمانی دانش‌آموزان ایفایی نقش کنند. هدف از مطالعه­حاضر بررسی تاثیر بازی­های هدفمند مبتنی بر مهارت و سنتی بر پیشرفت ­تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر بود. روش شناسی: به همین منظور تعداد 45 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و بعد از انجام پیش آزمون رشد اجتماعی (پرسشنامه وایلند) و پیشرفت تحصیلی (پرسشنامه محقق ساخته) در سه گروه (بازی های سنتی 15نفر، بازی های هدفمند15  نفر، و کنترل 15 نفر)  جای داده شدند. سپس گروه اول به مدت 8 هفته و هر هفته 2 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه در بازیهای کودکانه سنتی شرکت کردند و گروه دوم در این مدت بازیهای هدفمند را اجرا کردند و گروه سوم (کنترل) فعالیت انجام ندادند. در نهایت پس آزمون بعمل آمد و نتایج ثبت گردید. نتایج: نتایج حاصل از آزمون t  نشان داد که بازی های کودکانه سنتی و هدفمند اثرات معناداری بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی آزمودنی­ها داشته است (05/0 >p ). همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین آزمودنی­های سه گروه در مولفه­های مورد بررسی وجود داشت و گروه بازی­های کودکانه سنتی و هدفمند عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند (05/0 >p ).  نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از پژوهش می­توان گفت بازی یک رویکرد مداخله­ای مناسب جهت کمک به رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان می­باشد.

کلیدواژه‌ها