ارتباط بین روابط اجتماعی، استفاده از رسانه ها و پایگاه اجتماعی – اقتصادی با اعتماد اجتماعی بین دبیران زن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

Ph.D. student of social sciences, Islamic Azad University, Ashtian Branch

چکیده

مقدمه و هدف : اعتماد یک خصیصه شخصی ثابت و بلا تغییر نیست بلکه جنبه ای از روابط است که پیوسته در حال تغییر بوده و برای ایجاد ارتباط فرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که ترس از طرد شدن را کاهش و امید به پذیرش و حمایت و تایید را افزایش دهد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین روابط اجتماعی، استفاده از رسانه ها و پایگاه اجتماعی – اقتصادی با اعتماد اجتماعی دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه. می باشد.
روش شناسی: روش پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و در دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی می باشد. نمونه پژوهش شامل تعداد270 نفر از دبیران زن شهرستان کرمانشاه بوده اند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است.
نتایج: آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که متغیر های پژوهش از شدت همبستگی نسبتاً قابل قبولی برخوردارند ، اما این ضریب منفی و معکوس می باشد و با توجه به شیب خط رگرسیون در نمودار پراکندگی که منفی می باشد.
نتیجه گیری: در نتیجه هر چه پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد بالاتر باشد میزان اعتماد اجتماعی آنان پایین تر است و بالعکس. همچنین استفاده بیشتر از رسانه ها موجب اعتماد اجتماعی بیشتر می شود و هر چه از میزان روابط اجتماعی افراد کاسته می شود اعتماد اجتماعی آنان نیز کمتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها