ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، پیام نور، کرج، ایران

2 استاد اقتصاد، پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت، تبیینی (علی) است. جامعه آماری پژوهش شامل 32 تیم لیگ برتر فوتبال کشور در سال‌های 1394 و 1395 بودند. جهت جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در سایت های سازمان لیگ، بانک مرکزی، ورزش 3، نود و همچنین مصاحبه با مدیران و روابط عمومی‌های باشگاه‌ها منتخب استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون چندگانه و لجستیک در نرم‌افزار E Views (نسخه 9) در سطح 0/05 استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان اعتبار تیم‌ها، سرمایه‌گذاری در تیم‌های پایه و وجود هوادار بیشتر در ورزشگاه، اثری مثبت و معنادار بر موفقیت آن‌ها داشته ( P ≤ 0/05) ، اما میزان حمایت مالی، شهر محل استقرار تیم‌ها، تحصیلات کادر فنی و برخورداری از مربی خارجی بر موفقیت تیم‌ها اثری معنادار نداشته است (0/05

کلیدواژه‌ها