دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1399 
6. طراحی مدل الزامات تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در علوم ورزشی

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سیدحسینی؛ مرجان صفاری


13. مقایسه سرسختی ذهنی وهوش هیجانی کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی ایران

محمدرضا ویس مرادی؛ حسن غرایاق زندی؛ علی اکبرنژادقره لو؛ محمد رضا هاشمی