دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 210-320 
3. اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD و سوء مصرف مواد مخدر در

صفحه 210-222

مصطفی بهرامی مقدم؛ ناهیده بختیاری الوار؛ زینب حاجی؛ زینب فتحی


6. تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار

صفحه 272-285

موسی بندک؛ پریسا نهاوندی؛ ناصر مهری نژاد؛ سعید عبدالملکی؛ سعید منشادی