نویسنده = طیبه زرگر
فراتحلیل عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمان‌های ورزشی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-39

پریوش حسینی؛ طیبه زرگر؛ مظفر یکتایار؛ گلاله حسینی