نویسنده = مهدی حقیقی
رابطه فعالیت بدنی و تربیت اخلاقی با خلق و خو و پرخاشگری دانش آموزان

دوره 4، شماره 4، دی 1400

مهدی خزایی؛ مهدی حقیقی؛ معصومه جوادی؛ فتانه مرادی


مقایسه کیفیت زندگی کاری و امید به زندگی با رضایتمندی شغلی در بین معلمان معلول جسمی حرکتی و عادی

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 111-119

سعید رستمی؛ حامد میرزایی شریفی؛ محمد جهانی منفرد