نویسنده = حامد میرزایی شریفی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کیفیت زندگی کاری و امید به زندگی با رضایتمندی شغلی در بین معلمان معلول جسمی حرکتی و عادی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 111-119

سعید رستمی؛ حامد میرزایی شریفی؛ محمد جهانی منفرد