نویسنده = محمود محبی
نیمرخ انگیزشی تکواندوکاران موفق ایرانی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401

محمود محبی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری


ارتباط سرسختی ذهنی و مهارت‌های روانی در تکواندوکاران غیرنخبه

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 262-271

سحر زارعی؛ زهرا سلمان؛ محمود محبی