نویسنده = عبدالمهدی نصیرزاده
شناسایی موانع واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 471-481

عبدالمهدی نصیرزاده؛ ریحانه سلیمانی


تبیین الگوی ارتباطی کیفی مهارت های عملکرد و مدیریتی داوران کشتی با شاخص های شخصیتی آنان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 61-74

حجت حسین اوغلی؛ محمد سیاوشی؛ عبدالمهدی نصیرزاده