نویسنده = سارا مریدیان
تعیین اثربخشی بازی درمانی بر پرخاشگری، استرس و اضطراب کودکان

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 116-125

کوروش گودرزی؛ سارا مریدیان؛ مهدی روزبهانی