نویسنده = فاطمه ممبینی
بررسی کیفیت و امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه: با نقش میانجیگری مشارکت ورزشی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 161-168

مجید محمدی؛ محمود شیخ؛ پویان پورحسن؛ فاطمه ممبینی