نویسنده = امین دهقان قهفرخی
مقایسه آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 283-298

رضا حیدری؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی