نویسنده = غزل خانجانی
تأثیر تمرینات هوازی به همراه موسیقی بر میزان استرس و اضطراب ورزشکاران

دوره 4، شماره 4، دی 1400

سید مجتبی حسینی؛ رضا رضائی؛ غزل خانجانی؛ علیرضا محمدی


کووید-19 و تأثیر قرنطینه ناشی از آن بر پدیده های روانشناختی: اعتیاد به تمرین و تعهد ورزشی ورزشکاران حرفه ای

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 275-282

بهنام قابل دمیرچی؛ غزل خانجانی؛ هدیه دباغ؛ حسن غرایاق زندی


رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس زنان و مردان ورزشکار نخبه رشته های انفرادی و تیمی

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 293-302

هدیه دباغ؛ بهنام قابل دمیرچی؛ حسن غرایاق زندی؛ غزل خانجانی