نویسنده = محمدرضا ویس مرادی
مقایسه سرسختی ذهنی وهوش هیجانی کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 431-439

محمدرضا ویس مرادی؛ حسن غرایاق زندی؛ علی اکبرنژادقره لو؛ محمد رضا هاشمی