کلیدواژه‌ها = رفتار درمانی دیالکتیک
اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD و سوء مصرف مواد مخدر در

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 203-210

مصطفی بهرامی مقدم؛ ناهیده بختیاری الوار؛ زینب حاجی؛ زینب فتحی