کلیدواژه‌ها = نوروفیدبک
تأثیر آموزش نوروفیدبک و دستورالعمل های کانون توجه بر دقت و مسافت پرتاب فریزبی بازیکنان مبتدی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 299-316

مریم احمدی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ محمد رضا دوستان