کلیدواژه‌ها = ضربان قلب
تأثیر تصویرسازی فعالیت بدنی بر درک فشار خستگی و انرژی مصرفی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-11

حسن غرایاق زندی؛ رامین منصوری کلاش؛ داود محمدولی پورهریس؛ سعید احمدزاده