کلیدواژه‌ها = اعتماد به نفس ورزشی
رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس زنان و مردان ورزشکار نخبه رشته های انفرادی و تیمی

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 293-302

هدیه دباغ؛ بهنام قابل دمیرچی؛ حسن غرایاق زندی؛ غزل خانجانی