کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
مقایسه و رابطه هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی در کارکنان نظامی ورزشکار و غیرورزشکار: توسعه یک مدل معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 3، مهر 1401

سید مجتبی حسینی؛ محمد حسین زمانی؛ احمد دژاهنگ؛ محسن بهراد نسب؛ محمد علی صاحبکاران


مقایسه سرسختی ذهنی وهوش هیجانی کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1399، صفحه 431-439

محمدرضا ویس مرادی؛ حسن غرایاق زندی؛ علی اکبرنژادقره لو؛ محمد رضا هاشمی


اثر تمرینات ایروبیک نشسته بر زندگی زنان میانسال به بالا براساس هوش‌های منتخب

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 149-157

کلثوم مدنی پور؛ مهدی روزبهانی؛ دکتر بیژن گودرزی