کلیدواژه‌ها = توسعه
شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ‌های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 65-87

فرزانه اویسی ثانی؛ محمد کشتی دار؛ مهدی طالبپور