کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی راهبردی
تدوین مضامین تعالی استراتژیک فوتبال خراسان شمالی با رویکرد آمیخته بازاریابی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 107-115

سید محمد امیری؛ سید مرتضی عظیم زاده