دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر دو نوع موسیقی کارکردی و تحریک‌کننده‌ی امواج مغزی بر تسریع بازیافت پس از تمرین شدید در دانشجویان پسر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

میلاد خردپور


نقش پیش‌بین سبک‌های دفاعی و خودشناسی انسجامی در تکانشگری نوجوانان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

سپیده علمی؛ انسیه صادقی


نقش ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

منیره بابایی؛ محبوبه بهرامی نژاد


تدوین سند راهبردی ورزش استان ایلام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

احمد ترخان


تاثیر تمرینات اصلاحی با کش ترابند بر طول عضله پکتورالیس مینور، انعطاف پذیری کمربند شانه و شاخص‌ های ریوی دختران با شانه جلو آمده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

مهتاب نجفی؛ الهام شهاب پور


طراحی مدل توسعه شایستگی‌های موثر بر عملکرد شغلی مربیان والیبال عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

فرات موسی امین؛ علیرضا زمانی نوکاآبادی


تاثیر دستورالعمل های کانون توجه بر یادگیری یک مهارت کنترل شی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم: بررسی فرضیه عمل محدود شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/jmbs.2024.340372.1143

محمد حسین زمانی؛ سید مجتبی حسینی؛ ایوب هاشمی؛ محسن بهراد نسب