دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. investigating the effects of Covod-19 outbreak on national and international sporting events and competitions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

احسان اسداللهی؛ رضا حیدری؛ محترم یزدانیان؛ طلیعه کفشدار طوسی


2. بررسی رابطه هوش عاطفی و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در کارکنان ادارات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

جواد فسنقری؛ علی اکبر خوشنویس زارچ؛ ندا موید


3. بررسی و مقایسه اثر دو روش تمرینات حس عمقی و تمرینات ترکیبی حس عمقی و تصویرسازی ذهنی بر درد، ناتوانی عملکردی و حس عمقی کمر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

مهدیه شیروانی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد