دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

تأثیر تمرین مهارت‌های حرکتی باز و بسته بر توجه پایدار کودکان طیف اتیسم با عملکرد بالا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

احد موسی پور؛ فرزاد ملکی؛ فرناز ترابی


تأثیر دو نوع موسیقی کارکردی و تحریک‌کننده‌ی امواج مغزی بر تسریع بازیافت پس از تمرین شدید در دانشجویان پسر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

میلاد خردپور


نقش پیش‌بین سبک‌های دفاعی و خودشناسی انسجامی در تکانشگری نوجوانان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

سپیده علمی؛ انسیه صادقی


تدوین الگوی نقش سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شادکامی دانشجویان با تاکید بر فعالیت های ورزشی مطالعه موردی ( دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

علی کریمی؛ ارسلان چوکی؛ احدیه صادقی؛ حسن علیجانی


نقش ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

منیره بابایی؛ محبوبه بهرامی نژاد


تدوین سند راهبردی ورزش استان ایلام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

احمد ترخان