دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

تأثیر دو نوع موسیقی کارکردی و تحریک‌کننده‌ی امواج مغزی بر تسریع بازیافت پس از تمرین شدید در دانشجویان پسر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

میلاد خردپور


نقش پیش‌بین سبک‌های دفاعی و خودشناسی انسجامی در تکانشگری نوجوانان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

سپیده علمی؛ انسیه صادقی


نقش ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

منیره بابایی؛ محبوبه بهرامی نژاد


تدوین سند راهبردی ورزش استان ایلام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

احمد ترخان