بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خود شفقت ورزی بر شفقت ورزی و ذهن آگاهی ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ایران.

2 استادیار روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: با ظهور موج سوم درمانهای شناختی- رفتاری که عمدتا مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش هستند، شفقت و شفقت به خود نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفته  است. شفقت با خود به عنوان منبع توانمند تنظیم و کنترل رفتارهای هیجانی ورزشکاران کاربرد گسترده ای دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خود شفقت ورزی بر شفقت ورزی و ذهن آگاهی ورزشکاران است.
روش: پژوهش از نوع نیمه تجربی کاربردی با طرح پیش و پس آزمون بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 30 نفر از فوتبالیست های شهرستان ممسنی با دامنه سنی ۱2 تا ۱5 سال در سال 1401 بودند که از میان آنها تعداد 30 نفر با توجه به نوع پژوهش به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در  دو گروه شاهد و گواه قرار گرفتند.   دانش آموزان گروه آزمایش، گروه درمانی متمرکز بر شفقت را در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای در هر هفته دو جلسه دریافت کردند؛ گروه کنترل به یک دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. بعد از اتمام جلسات مجددا هر دو گروه به پرسشنامه های پژوهش، پاسخ دادند.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش  برای دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد که این میانگین در بخش پیش آزمون به همدیگر نزدیک بودند در حالیکه در پس آزمون، برای گروه آزمایش که آموزش دریافت کرده است به مراتب بیشتر شده است.  یافته های تحقیق نشان داد که آموزش راهبردهای خود شفقت رابطه مثبت و معناداری با شفقت ورزی  و ذهن آگاهی اضطراب دارد.
نتیجه گیری: نتایج ای مطالعه نشان داد که آموزش راهبردهای خود شفقت  یاعث بهبود و افزایش  شفقت ورزی و ذهن اگاهی باعث میشود.
 

کلیدواژه‌ها