نقش ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بروجرد، ایران.

چکیده

چکیده:
مقدمه و هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی نقش ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و  عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی استان لرستان بود.
روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش های همبستگی، از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که داده های ان به شیوه پیمایشی گردآوری شد.  جامعة آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان بود که 100 نفر نفر که همگی به روش سرشماری  به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار گرداوری  پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز ، پرسشنامه استراتژی سازمانی مایلز و اسنو پرسشنامه عملکرد سازمانی مالتیک (2000) و پرسشنامه تصمیم‌گیری اخلاقی الانگو و همکاران (2010) بود. روش‎های آماری مورد استفاده در پژوهش شامل آمار توصیفی و استنباطی می باشد. برای انجام محاسبات آماری پژوهش، از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و  لیزرل استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و  عملکرد سازمانی سازمان های ورزشی استان لرستان بود.
نتیجه گیری:  بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و  عملکرد سازمانی سازمان های ورزشی استان لرستان می تواند موجب بهبود  وضعیت سازمان های ورزشی استان لرستان شود.

کلیدواژه‌ها