بررسی تأثیر بازی های ورزشی فعال بر کیفیت زندگی کودکان آسیب دیده اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی‌های ورزشی فعال بر کیفیت زندگی کودکان آسیب‌دیده اجتماعی است. از نظر تحلیل، پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و از نظر ماهیت و هدف از پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان بدسرپرست و بدسرپرست شهر مشهد تشکیل می دهند که بر اساس اطلاعات به دست آمده از اداره کل بهزیستی مشهد تعداد آنها 2600 نفر می باشد و با توجه به نیمه تجربی بودن تحقیق، در این تحقیق برای هر گروه از 15 نفر استفاده شد. تبدیل شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که 8 هفته بازی‌های ورزشی فعال بر کیفیت زندگی تأثیر بسزایی دارد. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود امکانات و دسترسی‌های لازم برای حضور کودکان بدسرپرست و بدسرپرست فراهم شود تا بتوان در بهبود روابط و کیفیت زندگی فردی خود به آنها کمک کرد.

کلیدواژه‌ها