بررسی تأثیر بازی های ورزشی فعال بر کیفیت زندگی کودکان آسیب دیده اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی‌های ورزشی فعال بر کیفیت زندگی کودکان آسیب‌دیده اجتماعی است. از نظر تحلیل، پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و از نظر ماهیت و هدف از پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان بدسرپرست و بدسرپرست شهر مشهد تشکیل می دهند که بر اساس اطلاعات به دست آمده از اداره کل بهزیستی مشهد تعداد آنها 2600 نفر می باشد و با توجه به نیمه تجربی بودن تحقیق، در این تحقیق برای هر گروه از 15 نفر استفاده شد. تبدیل شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که 8 هفته بازی‌های ورزشی فعال بر کیفیت زندگی تأثیر بسزایی دارد. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود امکانات و دسترسی‌های لازم برای حضور کودکان بدسرپرست و بدسرپرست فراهم شود تا بتوان در بهبود روابط و کیفیت زندگی فردی خود به آنها کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of active sports games on the quality of life of socially disadvantaged children

نویسندگان [English]

  • Shahryar Kharazian 1
  • Ehsan Asadollahi 2
1 Member of the faculty of physical education department of Islamic Azad University, Mashhad branch
2 Assistant Professor, Faculty Member of Sanabad Golbahar Higher Education Institute
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of active sports games on the quality of life of socially disadvantaged children. In terms of analysis, the research is a semi-experimental type of research with pre-test and post-test, and in terms of the nature and purpose of the research, it is considered as applied research. The statistical population of this research consists of all the abused and neglected children of Mashhad city, according to the information obtained from the General Directorate of Welfare of Mashhad, their number is 2600 people, and due to the semi-experimental nature of the research, 15 people were used for each group in this research. became. Standard quality of life questionnaires were used to collect data. Data analysis in two sections of descriptive and inferential statistics using SPSS software version 25 showed that 8 weeks of active sports games have a significant effect on the quality of life. According to the results of the research, it is suggested to provide the facilities and access necessary for the presence of abused and neglected children so that they can be helped in improving their relationships and the quality of their individual lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports games
  • quality of life
  • children
  • social damage