دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 210-320 
اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD و سوء مصرف مواد مخدر در

صفحه 203-210

مصطفی بهرامی مقدم؛ ناهیده بختیاری الوار؛ زینب حاجی؛ زینب فتحی


سرمایه روان شناختی، مبنای مزیت رقابتی دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی

صفحه 223-230

اکرم پور رضاییان؛ بهروز زینتی؛ مریم غلامی غلباغی؛ شبنم امیری