دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1401 
تأثیر تصویرسازی فعالیت بدنی بر درک فشار خستگی و انرژی مصرفی

حسن غرایاق زندی؛ رامین منصوری کلاش؛ داود محمدولی پورهریس؛ سعید احمدزاده