راهنمای نویسندگان

روش نگارش مقاله:

1-     ارسال مقاله به یکی از صُوَر پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review article)، گزارش کوتاه (Brief report)، گزارش مورد (Case report)، نامه به سردبیر (letter to editor)، گزارش موارد (Case series) و یا مقاله تحقیقی (Research Letter) می تواند صورت پذیرد.

2-      ساختار مقاله اصیل : مقاله پژوهشی باید مشتمل برعنوان، چکیده فارسی و انگلیسی (هرکدام حداکثر تا 250 کلمه) واژه های کلیدی به فارسی و انگلیسی (حداقل سه و حداکثر 5 واژه)، مقدمه، روش شناسی، نتایج، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری (در صورت لزوم) و فهرست مراجع(جداول و تصاویر) می باشد.

3-      چکیده انگلیسی و فارسی : چکیده مقاله حداکثر 250 واژه تایپ شود.

4-        واژه های کلیدی : واژه کلیدی (Key words) 3 تا 5 کلمه می باشد و باید براساس مش تنظیم شود.

5-     مقدمه: پس از آوردن سابقه علمی مختصری، هدف مقاله بیان شود و منطق تحقیق یا مشاهده به طور خلاصه اعلام گردد. تنها مراجع کاملاً مرتبط ذکر شود. داده ها و نتیجه گیری گزارش نشود.

6-  روش شناسی : جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه گیری(بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی)، منجمله گروه شاهد به وضوح بیان شود. سن، جنسیت و سایر مشخصه های مهم مشخص شود. روش آماری با جزئیات کامل و کافی توضیح داده شود تا خواننده بتواند نتایج مقاله را آزمون کند. اشاره به نرم افزار مورد استفاده ضروری است ولی کافی نیست. برای هر یک ازمتغیرهای تحقیق، آزمون آماری به کارگرفته شده قید شود و سعی شود از میانگین، میانه، انحراف معیار و فواصل اطمینان برای نشان دادن نتایج پژوهش استفاده گردد.

7-    یافته­ ها : یافته ­هابا ترتیب منطقی در متن، جداول، و نمودارها، و اشکال ارایه گردد. در تصاویر مطالعات تحلیلی و کارآزمایی بالینی، ابتدا به مقایسه خصوصیات دو گروه شاهد و مورد (تجربی) پرداخته شود و سپس داده های پژوهشی آورده شود. داده های جداول، نمودارها و تصاویر در متن مجدداً تکرار نشود و روش های بررسی، بحث و نتیجه گیری در این بخش آورده نشود.

8-    بحث : در قسمت اول این بخش یافته های مهم که سوالات تحقیق را پاسخ داده اند آورده شود. بر جنبه های مهم و تازه تحقیق و نتیجه گیری حاصل از آن تاکید گردد. داده ها یا مطالب دیگر متعلق به بخش مقدمه یا نتایج تکرار نشوند. در قسمت بحث، تعابیر یافته ها و محدودیت آنها بیان گردند. علل تفاوت با یافته های دیگران تحلیل شوند. فرضیه های جدید در صورت لزوم بیان گشته و در انتهای بحث آورده شود.

9-    تشکر و قدردانی : در یک صفحه مجزا تشکر و سپاسگزاری از افراد و موسسات را بیاورند.

10-    ارائه متن مقاله به مجله : نویسندگان مقاله باید به همراه ارسال اصل مقاله در نامه‌ای جداگانه اصیل بودن مقاله و موضوع عدم ارسال آن جهت چاپ به نشریه فارسی و انگلیسی زبان دیگر را مورد تاکید قرار دهند. و همچنین قید شود که مقاله توسط همه مولفین خوانده شده و تایید گردیده است(متن نامه مذکور به صورت فایل در آدرس الکترونیکی مجله در دسترس می باشد).

11-    ارسال مقالات نویسندگان می بایست فایل مقاله خود را با رعایت اصول نگارشی مجله در سایت  http://www.jmbs.irاز طریق گزینه ارسال مقاله ارسال نمایند. لازم به ذکر است تنها راه ارسال مقالات از طریق سیستم الکترونیکی مجله موجود در سایت می‌باشد. ضروری است تقاضای چاپ مقاله که به امضای همه نویسندگان به ترتیب اولویت رسیده باشد تحت عنوان coveringletter (نامه به سردبیر) ارسال گردد. بدیهی می باشد بعد از Submit مقاله امکان حذف یا اضافه کردن نویسندگان مقاله وجود ندارد.

12-   تعارض در منافع : در مطالعات چندمرکزی، توافق نامه محققین مراکز ضمیمه شود. در مطالعاتی که از طرف شرکتهای خصوصی حمایت می شوند ذکر مفاد توافق نامه و قضاوت سردبیر تعیین کننده خواهد بود.

 

شرایط فنی مقاله :

1- تعداد صفحات مقاله (با در نظرگرفتن محل جداول، اشکال و منحنی‌ها)‌ از حدود 12 صفحه تجاوز نکند.

شود.
2- نوع قلم فارسی و انگلیسی واندازه آنها مطابق جدول زیر استفاده شود.
3- اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی آنها در فرهنگستان زبان فارسی تعریف شده‌اند، حتی الامکان پرهیز گردد.

 

 موقعیت استفاده

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

B Mitra پر رنگ

14

متن مقاله

B Mitra پر رنگ

12

عناوین بخش های مقاله

B Mitra پر رنگ

12

نام مؤلفان

B Mitra پر رنگ

12

کلمه چکیده و کلمات کلیدی

B Mitra پر رنگ

12

عناوین جداول و اشکال

B Mitra پر رنگ

11

متن جداول و شکل ها و منابع

B Mitra پر رنگ

11

متن انگلیسی

Times New Roman

 

یک واحد کمتر از اندازه فارسی در هر موقعیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه تنظیم مقاله 

صفحه اول مقاله موارد زیر را شامل گردد:

 عنوان مقاله به فارسی، در سطر بعد نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب نویسنده اصلی، نویسنده دوم و سایر نویسندگان و سازمان متبوع آنها در پاورقی اولین صفحه درج گردد.

نشانی (آدرس پستی و کدپستی)، تلفن، دورنگار، و پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات مقاله و تاریخ ارسال مقاله در پا نویس صفحه اول مشخص شود.

چکیده فارسی تا 250 کلمه به همراه کلیدواژه‌ها

چکیده انگلیسی و کلیدواژه‌‌های انگلیسی در صفحه مجزا

 

ساختار متن اصلی مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد: 

چکیده شامل:

فارسی

English

مقدمه و هدف

Introduction &Purpose

روش شناسی

methodology

نتایج

Results

نتیجه‌گیری

Conclusion

کلمات کلیدی

Keywords

مقدمه 

روش شناسی

 یافته­ ها

بحث

نتیجه گیری

تشکر و قدردانی

نحوه درج جداول و نمودار ها:

جدول‌ها، نمودارها و اشکال به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند.

عنوان تمام جدول‌ها در بالا و نمودار‌ها و اشکال در پایین آنها درج شوند.

ذکر مرجع در کنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.

نحوه درج سایر موارد:

ضمائم و یاددشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.
چکیده انگلیسی (Extended Abstract) و چکیده گرافیکی (Graphical Abstract)

 نویسندگان محترم  توجه داشته باشند که رفرانس‌های خود را به انگلیسی و در یک قالب مشخص و ثابت  به روش APA تنظیم نمایند.                        

مراجع نویسی(References) از سبک مرجع نویسی APA استفاده شود.

 

فرم تعهد­نامه و مشخصات و همکاری نویسندگان

 

فرم تعارض منافع