اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهرعلی همتی نژاد طولی

استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران.

ma_hematiyahoo.com

دکتر مهدی کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران.

spr.ui.ac.ir//index.aspx?page_=dorsaetoolsphonebook&order=list&lang=1&sub=4&tempname=PhysicalEdu&PageIdF=-1&PageId=20716&isPopUp=False
kargar_m46yahoo.com
0000-0002-9205-799X

دکتر حمید رجبی

تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی استاد ، گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، ایران.

khu.ac.ir/cv/399/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
hrajabi1346gmail.com

دکتر مجتبی کاویانی

کینسیولوزی (تخصص تغذیه ورزشی) استاد، گروه تغذیه ورزشی و رژیم درمانی دانشگاه آکادیا کانادا

mojtaba.kavianiacadiau.ca

دکتر مهدی نمازی زاده

تربیت بدنی و علوم ورزشی استاد ، گروه رفتار حرکتی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران.

drmnamaziyahoo.com

دکتر رابرت کرمر

فیزیولوژی ورزشی استاد ، گروه فیزِولوژی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه لوییزیانا، آمریکا.

rkraemersoutheastern.edu

دکتر خسرو ابراهیم

فیزیولوژی ورزشی استاد ،گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

k-ebrahimsbu.ac.ir

دکتر مهدی روزبهانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران.

mehdirozbahanigmail.ocm

مدیر مسئول

دکتر مهدی تاراجیان

تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

mehdi.tarajiansrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر کیوان ملانوروزی

رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

keivannorozygmail.com

دبیر تخصصی

دکتر علی باقر نظریان

تربیت بدنی و علوم ورزشی استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

a.bnazarianyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر سیده شیوا دادوند

علوم ورزشی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

shivadadvandyahoo.com