داوران

در صورتیکه مایل به همکاری با این مجله به عنوان داور میباشید، فایل cv و مشخصات فردی خود را به آدرس ایمیل www.jmbs.ir@gmail.com ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد.