تاثیر روش مشارکت ورزشی بر یادگیری مهارت های حرکتی کودکان با تاکید بر ایده اختصاصی سازی و تنوع بخشی ورزشی؛ تمرین هدفمند یا بازی هدفمند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران

2 استادبار علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین بهترین روش مشارکت ورزشی بر یادگیری مهارت های ورزشی منتخب با تاکید بر ایده اختصاصی سازی و تنوع بخشی تمرینی بر کودکان می باشد. بدین منظور 120 نفر از پسران 12-10 ساله کلاس سوم تا پنجم شهر قم انتخاب و در چهار گروه تمرین هدفمند والیبال، فوتبال، بسکتبال و بازی هدفمند قرار گرفتند. از آزمون تحلیل واریانس و نرم افزار spss در سطح معنی داری پنج صدم استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقایسه چهار گروه، بازی هدفمند موجب رشد همه مهارت های ورزشی می شود. همچنین تمرین هدفمند والیبال و فوتبال علاوه بر مهارت های خود، موجب بهبود مهارت های دریبل و حرکت پای دفاعی بسکتبال نیز می شود درحالیکه تمرین هدفمند بسکتبال تنها موجب بهبود مهارت های حرکتی بسکتبال شد. به نظر می رسد که بازی هدفمند، می تواند موجب ایجاد محیطی غنی برای انتقال مهارت های حرکتی، شناختی و فیزیولوژیکی عمومی، و تا حدودی جایگزین برخی ساعات تمرین ورزشی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of sports participation method with emphasis on development sport skills in children; the deliberate practice or deliberate play?

نویسندگان [English]

  • mahdi fahimi 1
  • melinaz rahman gholhaki 2
1 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Shahab Danesh University. Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Shahab Danesh University. Qom, Iran
چکیده [English]

The aim of study was finding the most efficient training with emphasis on developing sport skills. The 120 boys 10-12 years grade 3th to 5th Qom city selected and randomly were divided into four groups of volleyball, soccer, basketball deliberate practice and deliberate play. All of the subjects received pre-test and post-test AAHPERD volleyball, soccer and Basketball sport skills test. They performed their training program for16 weeks and 3sessions per week and 90minutes each session. For data analysis, due to normality of the data, and MANOVA and Tukey post hoc test were used for intra-group and inter-group comparison. The results showed that compared four groups, deliberate play had improved volleyball, soccer and Basketball skills. volleyball and soccer deliberate practice can be improved soccer dribble skill and control dribble and defensive movement basketball skills. basketball deliberate practice did not improve the others soccer and volleyball skills. The results showed that deliberate play as deliberate exercise can cause the development of athletic skills by developing the general cognitive and physiological skills and providing a rich environment for children and partly replaced the deliberate practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deliberate practice
  • deliberate play
  • specialization
  • diversification
  • sport skills