بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

 • جلیلوند، محمد [1] استادیار رفتار حرکتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • جلیل وند، محمد [1] استادیارگروه ، تربیت بدنی و علوم ورزشی – رفتار حرکتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • جهانی منفرد، محمد [2] کارشناسی ارشد،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

ح

 • حاتمی، فرزانه [1] استادیار رفتار حرکتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • حاتمی، فرزانه [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • حاجی، زینب [1] کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران
 • حاصلی آزاد، طوبی [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.
 • حیدری، رضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • حسینی، حسین [1] دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه لرستان
 • حسینی، حسین [1] روانشناسی- دانشگاه لرستان
 • حسینی، راضیه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • حسینی، سید مجتبی [1] استادیار رفتار حرکتی، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران
 • حسین اوغلی، حجت [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • حسنوند، بهمن [1] 3. استادیار، دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش، تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، گروه تربیت بدنی،0916616983، hasanvand121@gmail.com
 • حسنوند، بهمن [1] هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • حومنیان، داود [1] استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

خ

د

 • دادوند، سیده شیوا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • داریی فر، اصغر [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجای
 • دانشجو، عبدالحمید [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • دریانوش، فرهاد [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران
 • دکتر حاتمی، دکتر محمد [1] 3. دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • دهقانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران
 • دهقان قهفرخی، امین [1] استادیار ، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ر

ز

 • زارعی، سحر [2] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ورزشی دانشگاه تهران
 • زارعیان، احسان [1] استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • زر، عبدالصالح [1] گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • زمانی، محمد حسین [1] دانشجو دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • زینتی، بهروز [1] 1. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
 • زینتی، بهروز [1] کارشناسی ارشد،گروه مدیریت ورزشی - رویداد ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

س

ش

ص

ط

ع

غ

 • غلامی غلباغی، مریم [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خورسگان اصفهان، اصفهان، ایران
 • غیور، محبوبه [1] گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

ف

ق

ک

گ

م

ن

ه

 • هاشمی، ایوب [1] . دانشجو دکتری رشد حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • هاشمی، ایوب [1] دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

ی