بر اساس نویسندگان

آ

 • آفرینش خاکی، اکبر [1] استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آقاعلی نژاد، حمید [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ا

ب

پ

ت

ج

 • جلیل وند، محمد [1] استادیارگروه ، تربیت بدنی و علوم ورزشی – رفتار حرکتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • جلیلوند، محمد [1] استادیار رفتار حرکتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • جهانی منفرد، محمد [2] کارشناسی ارشد،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران
 • جواهری تهرانی، بهروز [1] دانشجو کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی و تغذیه، موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران.

ح

خ

د

 • دادوند، سیده شیوا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • داریی فر، اصغر [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجای
 • دانشجو، عبدالحمید [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • درخشانی، شهین [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ، گروه تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مریوان ، ایران
 • دریانوش، فرهاد [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران
 • دکتر حاتمی، دکتر محمد [1] 3. دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • دهقان قهفرخی، امین [1] استادیار ، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دهقانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران
 • دوستان، محمد رضا [1] مربی رفتار حرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، اهواز، ایران

ر

ز

 • زارعی، سحر [2] دانشجوی دکترا، روانشناسی تربیتی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زارعی، سحر [1] گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زارعیان، احسان [1] استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • زر، عبدالصالح [1] گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • زمانی، محمد حسین [1] دانشجو دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • زیبنده، عنایت [1] کارشناس ارشد مدیریت سازمانهای ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • زینتی، بهروز [1] 1. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
 • زینتی، بهروز [1] کارشناسی ارشد،گروه مدیریت ورزشی - رویداد ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

س

ش

ص

ط

ع

غ

 • غرایاق زندی، آتنا [1] گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غلامی غلباغی، مریم [1] کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خورسگان اصفهان، اصفهان، ایران
 • غیور، محبوبه [1] گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

ف

 • فتحی، زینب [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه پیام نور کرج، ایران
 • فتحی، عاطفه [1] دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران
 • فرجی، حسن [1] استادیار ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه مریوان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مریوان ، ایران
 • فروغی پور، حمید [1] 2. استادیار ، دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم بروجرد
 • فروغی پور، دکتر حمید [1] 2. استاد یار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
 • فهیمی نژاد، علی [1] گروه تربیت بدنی- دانشگاه آزاد شاهرود

ق

ک

گ

م

ن

ه

 • هاشمی، ایوب [1] . دانشجو دکتری رشد حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • هاشمی، ایوب [1] دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • هوشیاری، فرامرز [1] دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
 • هومنیان، داوود [1] دانشگاه تهران

ی