بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

ت

ج

 • جلیل وند، محمد [1] استادیارگروه ، تربیت بدنی و علوم ورزشی – رفتار حرکتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • جهانی منفرد، محمد [2] کارشناسی ارشد،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

ح

 • حاتمی، فرزانه [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • حاجی، زینب [1] کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران
 • حاصلی آزاد، طوبی [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.
 • حسینی، حسین [1] دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه لرستان
 • حسینی، حسین [1] روانشناسی- دانشگاه لرستان
 • حسینی، راضیه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • حسین اوغلی، حجت [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • حسنوند، بهمن [1] 3. استادیار، دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش، تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، گروه تربیت بدنی،0916616983، hasanvand121@gmail.com

خ

د

ر

 • رستمی، سعید [1] گروه آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • رستمی پور، محمد [1] دانش آموخته-دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • رسولی، نسیم [1] دانشجوی دکتری رفتار حرکتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • رضاییان، اکرم [1] آموزگار مدارس ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان دلفان
 • رهاوی، رزا [1] دانشگاه الزهرا ،دانشکده علوم ورزشی
 • روزبهانی، مهدی [1] گروه علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی و احد بروجرد، ایران
 • روزبهانی، مهدی [1] 2. استاد یار، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.
 • روزبهانی، مهدی [1] استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی – رفتار حرکتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
 • روزبهانی، مهدی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
 • روشنی، بهنام [1] دانشجوی دکتری رفتار حرکتی – یادگیری حرکتی، دآنشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

ز

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

ک

 • کرایی، شهلا [1] کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز

گ

 • گودرزی، بیژن [1] استاد یار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران
 • گودرزی، دکتر بیژن [1] استاد یار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.
 • گودرزی، کوروش [1] استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد بروجرد

م

ن

و

ی