اخبار و اعلانات

داوری سریع مقالات

داوری سریع خدمات داوری سریع کاملاً اختیاری و جهت تسریع زمان داوری است و به منزله پذیرش  قطعی  نمی باشد.  حداکثر زمان داوری یک هفته می باشد.    انتشار سریع   بعد از اینکه مقاله توسط سردبیر نشریه مورد پذیرش نهایی قرار گرفت، با پرداخت کل هزینه آماده‌سازی مقاله توسط نویسنده، مقاله در اولین شماره در حال انتشار، منتشر می­شود. کل هزینه آماده‌سازی400هزار تومان است. که این مبلغ به شماره حساب جاری 0341977327000  و یا شماره کارت 6037997399233429 نزد بانک ملی،به نام صاحب امتیاز مجله واریز نموده و اصل فیش آن را به صورت فایل ضمیمه بر روی پرونده ...

مطالعه بیشتر