اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی تاراجیان

تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

mehdi.tarajianatsrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی روزبهانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی -رفتار حرکتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

mehdirozbahaniatgmail.ocm

اعضای هیات تحریریه

پروفسور مهرعلی همتی نژاد طولی

استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

ma_hematiatyahoo.com

آذر آقایاری

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی و... دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

dr.aghayariatgmail.com

دکتر فرشاد غزالیان

فیزیولوژی ورزشی استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

fghazalianatsrbiau.ac.ir

دکتر حبیب هنری

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی دانشیار، مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

simap.atu.ac.ir
honari_hatyahoo.com

دکتر کورش گودرزی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

cyrusgoodarziatsrbiau.ac.ir

دکتر فرزانه تقیان

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

www.khuisf.ac.ir
f.taghianatkhuisf.ac.ir

دکتر رضا شجیع

تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

rezashajieatgmail.com

دکتر مجتبی کاویانی

دکترای کینسیولوزی (تخصص تغذیه ورزشی) مدیر گروه تغذیه ورزشی و رژیم درمانی دانشگاه آکادیا کانادا

mojtaba.kavianiatacadiau.ca

دبیر تخصصی

دکتر علی باقر نظریان

آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

a.bnazarianatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهمن حسنوند

فیزیولوژی و تغذیه ورزش-علم تمرین هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

hasanvand121atgmail.com

دکتر حمید رضا صادقی پور

گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

h.rsadeghiatyahoo.com

دکتر سید حسین حسینی

بیومکانیک ورزشی بیومکانیک ورزشی؛ حرکت شناسی؛ پاتومکانیک و پاتوکینزیولوژی؛ آنتروپومتری و ارگونومی در ورزش

hoseini.papersatgmail.com

دکتر حامد اسماعیلی

بیومکانیک ورزشی، تحلیل حرکت گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

hamedesmaeili1987atyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر بهمن عبدلی یارآباد

زبان شناسی و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد

babdoliatgmail.com
09163662272