اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی تاراجیان

تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

mehdi.tarajianatsrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی روزبهانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی -رفتار حرکتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

mehdirozbahaniatgmail.ocm

اعضای هیات تحریریه

پروفسور مهرعلی همتی نژاد طولی

استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

ma_hematiatyahoo.com

آذر آقایاری

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی و... دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

dr.aghayariatgmail.com

دکتر فرشاد غزالیان

فیزیولوژی ورزشی استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

fghazalianatsrbiau.ac.ir

دکتر حبیب هنری

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی دانشیار، مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

simap.atu.ac.ir
honari_hatyahoo.com

دکتر کورش گودرزی

روانشناسی استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

cyrusgoodarziatsrbiau.ac.ir

دکتر فرزانه تقیان

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

www.khuisf.ac.ir
f.taghianatkhuisf.ac.ir

دکتر عبدالله قاسمی

رفتار حرکتی استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران. ایران

a_gh_m2003atyahoo.com

دکتر کیوان ملانوروزی

رفتار حرکتی استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

keivannorozyatgmail.com

دکتر رضا شجیع

تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

rezashajieatgmail.com

دکتر مجتبی کاویانی

دکترای کینسیولوزی (تخصص تغذیه ورزشی) مدیر گروه تغذیه ورزشی و رژیم درمانی دانشگاه آکادیا کانادا

mojtaba.kavianiatacadiau.ca

دکتر بهمن حسنوند

فیزیولوژی و تغذیه ورزش-علم تمرین هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

hasanvand121atgmail.com

دکتر حمید رضا صادقی پور

گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

h.rsadeghiatyahoo.com

دکتر سید حسین حسینی

بیومکانیک ورزشی بیومکانیک ورزشی؛ حرکت شناسی؛ پاتومکانیک و پاتوکینزیولوژی؛ آنتروپومتری و ارگونومی در ورزش

hoseini.papersatgmail.com

دکتر حامد اسماعیلی

بیومکانیک ورزشی، تحلیل حرکت گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

hamedesmaeili1987atyahoo.com

فرشته افکاری

علوم تربیتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

f.afkariatiau-tnb.ac.ir

فاطمه احمد بیگی

علوم تربیتی گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز . تهران. ایران

fahmadbeigiatyahoo.com
Department of Educat

دبیر تخصصی

دکتر علی باقر نظریان

آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

a.bnazarianatyahoo.com