اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی تاراجیان

تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

mehdi.tarajiansrbiau.ac.ir
0000-0001-5776-8625

سردبیر

دکتر مهدی روزبهانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی -رفتار حرکتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

mehdirozbahanigmail.ocm

اعضای هیات تحریریه

پروفسور مهرعلی همتی نژاد طولی

استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

ma_hematiyahoo.com

دکتر مهدی کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه اصفهان

spr.ui.ac.ir//index.aspx?page_=dorsaetoolsphonebook&order=list&lang=1&sub=4&tempname=PhysicalEdu&PageIdF=-1&PageId=20716&isPopUp=False
kargar_m46yahoo.com
0000-0002-9205-799X

دکتر حمید رجبی

تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی استاد ، گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/399/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
hrajabi1346gmail.com

دکتر معصومه شجاعی

رفتار حرکتی دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا(س)، تهران،ایران

www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub1/pdf/eftekhar.pdf
e5shojaeiyahoo.com

دکتر آذر آقایاری

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی و... دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

dr.aghayarigmail.com

دکتر حبیب هنری

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی دانشیار، مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

simap.atu.ac.ir
honari_hyahoo.com

دکتر عبدالحمید دانشجو

آسیب شناسی ورزشی دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

daneshjoo.hamidgmail.com
0000-0002-6197-2300

دکتر فرزانه تقیان

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

www.khuisf.ac.ir
f.taghiankhuisf.ac.ir

دکتر فرشاد غزالیان

فیزیولوژی ورزشی استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

fghazaliansrbiau.ac.ir

دکتر زهرا استیری

رفتار حرکتی استادیار، گروه رفتار حرکتی ، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری

www.hsu.ac.ir/sport
zstirigmail.com

دکتر کورش گودرزی

روانشناسی استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

k.goodarzygmail.com

دکتر عبدالله قاسمی

رفتار حرکتی استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران. ایران

a_gh_m2003yahoo.com

دکتر رزا رهاوی

رفتار حرکتی استادیار ، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا، تهران

rozarahaviyahoo.com

دکتر کیوان ملانوروزی

رفتار حرکتی استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

keivannorozygmail.com

دکتر رضا شجیع

تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

rezashajiegmail.com

دکتر مجتبی کاویانی

دکترای کینسیولوزی (تخصص تغذیه ورزشی) مدیر گروه تغذیه ورزشی و رژیم درمانی دانشگاه آکادیا کانادا

mojtaba.kavianiacadiau.ca

دکتر بهمن حسنوند

فیزیولوژی و تغذیه ورزش-علم تمرین هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

hasanvand121gmail.com

دکتر حمید رضا صادقی پور

گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

h.rsadeghiyahoo.com

دکتر سید حسین حسینی

بیومکانیک ورزشی بیومکانیک ورزشی؛ حرکت شناسی؛ پاتومکانیک و پاتوکینزیولوژی؛ آنتروپومتری و ارگونومی در ورزش

hoseini.papersgmail.com

دکتر حامد اسماعیلی

بیومکانیک ورزشی، تحلیل حرکت گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

hamedesmaeili1987yahoo.com

دکتر فرشته افکاری

علوم تربیتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

f.afkariiau-tnb.ac.ir

دکتر فاطمه احمد بیگی

علوم تربیتی گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز . تهران. ایران

fahmadbeigiyahoo.com
Department of Educat

دکتر علی اکبر مشایخ

رفتار حرکتی استادیار، گروه تربیت بدنی،دانشکده: علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

mashayekh.my.iaunour.ac.ir/
ali64.pegmail.com

دکتر حسین صمدی

رفتار حرکتی استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه یزد

samadihyazd.ac.ir

دکتر مینا حقیقی

توانبخشی و حرکات اصلاحی گروه علوم زیستی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

minahaghighishahroodut.ac.ir

دکتر محمد حسین زمانی

یادگیری و رشد حرکتی عضو هیات علمی دانشگاه خاوران مشهد

h.zamani2530gmail.com

دکترسید کاظم موسوی ساداتی

رفتار حرکتی استادیار، علوم ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

kazemmousavisadatigmail.com

دکتر محمد جلیلوند

رشد حرکتی و روانشناسی ورزشی استادیار رفتار حرکتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

jalilvand.mohammadyahoo.com
0000-0002-1530-2744

دبیر تخصصی

دکتر علی باقر نظریان

آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

a.bnazarianyahoo.com