اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهرعلی همتی نژاد طولی

استاد، مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

ma_hematiyahoo.com

دکتر مهدی کارگرفرد

فیزیولوژی ورزشی استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه اصفهان

spr.ui.ac.ir//index.aspx?page_=dorsaetoolsphonebook&order=list&lang=1&sub=4&tempname=PhysicalEdu&PageIdF=-1&PageId=20716&isPopUp=False
kargar_m46yahoo.com
0000-0002-9205-799X

دکتر حمید رجبی

تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی استاد ، گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/399/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
hrajabi1346gmail.com

دکتر مجتبی کاویانی

کینسیولوزی (تخصص تغذیه ورزشی) استاد، گروه تغذیه ورزشی و رژیم درمانی دانشگاه آکادیا کانادا

mojtaba.kavianiacadiau.ca

دکتر مهدی نمازی زاده

تربیت بدنی و علوم ورزشی استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی

drmnamaziyahoo.com

دکتر رابرت کرمر

فیزیولوژی ورزشی استاد ، دانشگاه لوییزیانا، آمریکا

rkraemersoutheastern.edu

دکتر خسرو ابراهیم

فیزیولوژی ورزشی استاد ، دانشگاه شهید بهشتی

k-ebrahimsbu.ac.ir

مدیر مسئول

مهدی تاراجیان

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

mehdi.tarajiansrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی روزبهانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی استادیار، دانشگاه آزاد واحد بروجرد

mehdirozbahanigmail.ocm

دبیر تخصصی

دکتر علی باقر نظریان

تربیت بدنی و علوم ورزشی استادیار، دانشگاه پیام نور تهران

a.bnazarianyahoo.com

مدیر داخلی

سیده شیوا دادوند

فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

shivadadvandyahoo.com