شماره جاری: دوره 2، شماره 3، پاییز 1398 

6. تاثیر کلیشه وزن بر یادگیری یک مهارت حرکتی ورزشی در کودکان

صفحه 230-240

محمد حسین زمانی؛ ایوب هاشمی؛ حمیده عبدل زاده؛ سید مجتبی حسینی


7. تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار

صفحه 241-254

موسی بندک؛ پریسا نهاوندی؛ سعید عبدالملکی؛ سعید منشادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2645-7806
شاپا الکترونیکی
2645-7792

ابر واژگان