شماره‌های پیشین نشریه

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، تابستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2645-7806
شاپا الکترونیکی
2645-7792