شماره جاری: دوره 3، شماره 3، پاییز 1399 

9. اثر یک فعالیت استقامتی دوچرخه‌سواری بر غلظت سرمی سورفکتنت D و پروتئین‌های کلارا

صفحه 257-262

رامین منصوری؛ زهرا نظری؛ سمانه صفری حسن آبادی؛ ابراهیم برارپور


11. ارتباط بین اضطراب صفتی رقابتی با آسیب بازیکنان لیگ بیس بال ایران

صفحه 275-282

محمدحسین آرچین؛ محسن باقرزاده؛ حسن غرایاق زندی


14. راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی

صفحه 361-371

حامد کریمی؛ محمد آمره؛ ایمان حسنوند؛ کاظم سیف پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان

سردبیر دبیر تخصصی مدیر مسئول
شاپا چاپی
2645-7806
شاپا الکترونیکی
2645-7792

ابر واژگان