شماره جاری: دوره 3، شماره 3، پاییز 1399 

9. اثر یک فعالیت استقامتی دوچرخه‌سواری بر غلظت سرمی سورفکتنت D و پروتئین‌های کلارا

رامین منصوری؛ زهرا نظری؛ سمانه صفری حسن آبادی؛ ابراهیم برارپور


11. ارتباط بین اضطراب صفتی رقابتی با آسیب بازیکنان لیگ بیس بال ایران

محمدحسین آرچین؛ محسن باقرزاده؛ حسن غرایاق زندی


12. راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی

کاظم سیف پور؛ حامد کریمی؛ محمد امره؛ ایمان حسنوند


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان

سردبیر دبیر تخصصی مدیر مسئول
شاپا چاپی
2645-7806
شاپا الکترونیکی
2645-7792

ابر واژگان