شماره جاری: دوره 3، شماره 4، زمستان 1399 

6. طراحی مدل الزامات تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در علوم ورزشی

صفحه 421-430

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سیدحسینی؛ مرجان صفاری


7. مقایسه سرسختی ذهنی وهوش هیجانی کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی ایران

صفحه 431-439

محمدرضا ویس مرادی؛ حسن غرایاق زندی؛ علی اکبرنژادقره لو؛ محمد رضا هاشمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-7806
شاپا الکترونیکی
2645-7792

ابر واژگان