شماره جاری: دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 125-235 

2. شناسایی و اولویت‌بندی موانع کارآفرینی در ورزش با استفاده از روش ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

صفحه 177-186

میرابراهیم حسینی؛ فاطمه مرادی برزل آباد؛ معصومه بزدی لنگری؛ علی ملکی؛ پروین شوشی نسب


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2645-7806
شاپا الکترونیکی
2645-7792

ابر واژگان