شماره‌های پیشین نشریه

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 210-320 

3. اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب فراگیر GAD و سوء مصرف مواد مخدر در

صفحه 210-222

مصطفی بهرامی مقدم؛ ناهیده بختیاری الوار؛ زینب حاجی؛ زینب فتحی


6. تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرش به تغذیه در بین نوجوانان ورزشکار

صفحه 272-285

موسی بندک؛ پریسا نهاوندی؛ ناصر مهری نژاد؛ سعید عبدالملکی؛ سعید منشادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2645-7806
شاپا الکترونیکی
2645-7792