شماره جاری: دوره 2، شماره 4، زمستان 1398 

3. مقایسه آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی

صفحه 283-298

رضا حیدری؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2645-7806
شاپا الکترونیکی
2645-7792

ابر واژگان