شماره جاری: دوره 4، شماره 4، دی 1400 

جهت‌دهی به عادات خرید: الگویی برای مصرف‌کنندگان کالای ورزشی ایران

ابوالفضل عموی بخشایش؛ مهدی نادری نسب؛ عباس بی نیاز؛ رحیم رمضانی نژاد


تأثیر تمرینات هوازی به همراه موسیقی بر میزان استرس و اضطراب ورزشکاران

سید مجتبی حسینی؛ رضا رضائی؛ غزل خانجانی؛ علیرضا محمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان