راهنمای نویسندگان

 راهنمای تدوین مقالات

 مجله علمی علوم حرکتی و رفتاری   به عنوان نشریه علمی به منظور گسترش و نشر فعالیتهای پژوهشی محققان داخل و خارج کشور به زبان فارسی  و انگلیسی در زمینه های مختلف علوم ورزشی که در هیچ مجله داخلی و خارجی چاپ نشده باشد فعالیت می نماید. مخاطبان این نشریه اعضای هیئت علمی، دانشجویان رشته های مختلف علوم ورزشی ، مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه  ورزش می باشند. این مجله چهار ماه یکبار به چاپ می رسد. مسئولیت صحت و سقم مطالب هر مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان آن می باشد. این مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و در هر صورت مقاله ارسالی مسترد نمی شود.

 

روش نگارش مقاله:

 

1)       ارسال مقاله به یکی از صُوَر پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review article)، گزارش کوتاه (Brief report)، گزارش مورد (Case report)، نامه به سردبیر 
(letter to editor)، گزارش موارد (Case series) و یا مقاله تحقیقی (Research Letter) می تواند صورت پذیرد.

 

2)      ساختار مقاله اصیل : مقاله پژوهشی باید مشتمل برعنوان، چکیده فارسی و انگلیسی (هرکدام حداکثر تا 250 کلمه) واژه های کلیدی به فارسی و انگلیسی (حداقل سه و حداکثر 5 واژه)، مقدمه، روش شناسی، نتایج، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری (در صورت لزوم) و فهرست مراجع(جداول و تصاویر) می باشد.

 

3)                چکیده انگلیسی و فارسی : چکیده مقاله حداکثر 250 واژه تایپ شود. خلاصه شامل 4 بخش مقدمه و هدق (

Introduction & Purpose) ، روش شناسی

Methodology)، نتایج (Results) و نتیجه گیری (Conclusion)می باشد. اسامی و آدرس نویسندگان بعد از عنوان مقاله نوشته شود.

 

4)      واژه های کلیدی : واژه کلیدی (Key words) 3 تا 5 کلمه می باشد و باید براساس مش تنظیم شود.

 

5)     مقدمه: پس از آوردن سابقه علمی مختصری، هدف مقاله بیان شود و منطق تحقیق یا مشاهده به طور خلاصه اعلام گردد. تنها مراجع کاملاً مرتبط ذکر شود. داده ها و نتیجه گیری گزارش نشود.

 

6)     روش شناسی : جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه گیری(بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی)، منجمله گروه شاهد به وضوح بیان شود. سن، جنسیت و سایر مشخصه های مهم مشخص شود. روش آماری با جزئیات کامل و کافی توضیح داده شود تا خواننده بتواند نتایج مقاله را آزمون کند. اشاره به نرم افزار مورد استفاده ضروری است ولی کافی نیست. برای هر یک ازمتغیرهای تحقیق، آزمون آماری به کارگرفته شده قید شود و سعی شود از میانگین، میانه، انحراف معیار و فواصل اطمینان برای نشان دادن نتایج پژوهش استفاده گردد.

 

7)    نتایج : نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول، و نمودارها، تصاویر و اشکال ارایه گردد. در مطالعات تحلیلی و کارآزمایی بالینی، ابتدا به مقایسه خصوصیات دو گروه شاهد و مورد (تجربی) پرداخته شود و سپس داده های پژوهشی آورده شود. داده های جداول، نمودارها و تصاویر در متن مجدداً تکرار نشود و روش های بررسی، بحث و نتیجه گیری در این بخش آورده نشود.

 

8)     بحث : در قسمت اول این بخش یافته های مهم که سوالات تحقیق را پاسخ داده اند آورده شود. بر جنبه های مهم و تازه تحقیق و نتیجه گیری حاصل از آن تاکید گردد. داده ها یا مطالب دیگر متعلق به بخش مقدمه یا نتایج تکرار نشوند. در قسمت بحث، تعابیر یافته ها و محدودیت آنها بیان گردند. علل تفاوت با یافته های دیگران تحلیل شوند. فرضیه های جدید در صورت لزوم بیان گشته و در انتهای بحث آورده شود.

 

 9)      سپاسگزاری : در یک صفحه مجزا تشکر و سپاسگزاری از افراد و موسسات را بیاورند.

 

10)    نامه به سردبیر: مربوط به اظهار نظر و نقد علمی درمورد یکی از مقالات آخرین شماره مجله است که حداکثر 400 کلم

 

11)    گزارش مورد: در مقالات گزارش مورد باید موارد نادر و عوارض بسیار کمیاب مورد توجه قرارگیرند. این مقالات و نیز مقالات«گزارش موارد» باید شامل خلاصه فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی، مقدمه، شرح مورد (موارد)، بحث و فهرست منابع باشند.

 

12)   مروری:  مقاله مروریباید جامع و کامل بوده و در تنظیم آن از حداقل 30 منبع معتبر استفاده شده باشد. اجزای این نوع مقالات شامل مقدمه، عناوین مورد بررسی و چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی می‌باشد. فقط خلاصه و گزارش نمودن نتایج کار دیگران کافی نیست بلکه نظریه پردازی و نتیجه گیری جدید باید صورت گیرد. چکیده این مقالات مروری در واقع شامل جمع‌بندی نهایی بررسی می‌باشد. حداقل سه منبع مرتبط از خود نویسنده آورده شود.

 

13)  گزارش کوتاه: مقالات گزارش کوتاه از ساختاری شبیه به مقالات پژوهشی برخوردار می‌باشد. با این تفاوت که یافته‌های پژوهش اندک بوده یا به دلایل دیگر محقق تمایل به شرح و بسط کامل آن را ندارد. این مقالات باید حداکثر در 3 صفحه تنظیم شود. و یافته ها و بحث در هم ادغام شود.

 

14)   ارائه متن مقاله به مجله : نویسندگان مقاله باید بهمراه ارسال اصل مقاله در نامه‌ای جداگانه اصیل بودن مقاله و موضوع عدم ارسال آن جهت چاپ به نشریه فارسی و انگلیسی زبان دیگر را مورد تاکید قرار دهند. و همچنین قید شود که مقاله توسط همه مولفین خوانده شده و تایید گردیده است(متن نامه مذکور به صورت فایل در آدرس الکترونیکی مجله در دسترس می باشد).

 

15)  اجزاء مقاله:

 

-         صفحه اول یا صفحه عنوان مقاله: شامل عنوان کامل مقاله، نام مولفین، بخش، بیمارستان، دانشکده دانشگاه و شهر یا محل اشتغال مولف یا مولفین، آدرس پستی مولف 

مسئول که در مکاتبات استفاده می شود. در صورت امکان آدرس پست الکترونیک. عنوان مکرر (Running title) با حداکثر 46 کاراکتر.

 

-         صفحه دوم یا صفحه خلاصه: شامل خلاصه و کلمات کلیدی(Key words)

 

-         صفحه سوم یا صفحات متن شامل مقدمه، روش شناسی، نتایج ، و بحث که تا آخر بحث به دنبال هم آورده می شود.

 

-          بخشهای سپاسگزاری، مراجع ، جداول و شرح نمودارها و تصاویر و عکسها در صفحات جداگانه آورده شود.

 

-         مراجع از سبک مرجع نویسی APA استفاده شود

 

16)               ارسال مقالات نویسندگان می بایست فایل مقاله خود را با رعایت اصول نگارشی مجله در سایت  http://www.jmbs.irاز طریق گزینه ارسال مقاله ارسال نمایند. لازم به ذکر است تنها راه ارسال مقالات از طریق سیستم الکترونیکی مجله موجود در سایت می‌باشد. ضروری است تقاضای چاپ مقاله که به امضای همه نویسندگان به ترتیب اولویت رسیده باشد تحت عنوان coveringletter (نامه به سردبیر) ارسال گردد. بدیهی می باشد بعد از Submit مقاله امکان حذف یا اضافه کردن نویسندگان مقاله وجود ندارد.

 

17)شرایط فنی مقاله :

 

-         تعداد صفحات مقاله (با در نظرگرفتن محل جداول، اشکال و منحنی‌ها)‌ از حدود 12 صفحه تجاوز نکند.

 

18)  رعایت محدودیت های اخلاقی چاپ و انتشار مقاله کارآزمایی های بالینی منوط به ثبت آن در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) یا هر یک از مراکز ثبت بین المللی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی می باشد

 

19)   تعارض در منافع : در مطالعات چندمرکزی، توافق نامه محققین مراکز ضمیمه شود. در مطالعاتی که از طرف شرکتهای خصوصی حمایت می شوند ذکر مفاد توافق نامه و قضاوت سردبیر تعیین کننده خواهد بود.

 

-         مراجع نویسی(References) از سبک مرجع نویسی APA استفاده شود

 نویسندگان محترم  توجه داشته باشند که رفرانس‌های خود را به انگلیسی و در یک قالب مشخص و ثابت  به روش APA تنظیم نمایند.