نویسنده = سعید بحیرایی
همه گیری COVID-19 : استراتژی های پزشکی ورزشی و بازگشت به ورزش

دوره 4، شماره 3، مهر 1400

سعید بحیرایی؛ مهبانو قادری