تاثیر افزایش انتظارات عملکرد از طریق بازخورد مقایسه‌ای بر یادگیری مهارت هدف‌گیری پرتابی و لذت از فعالیت بدنی را در نوجوانان 13تا 15 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه رفتار حرکتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: در این پژوهش تأثیر افزایش انتظارات عملکرد از طریق بازخورد مقایسه‌ای بر یادگیری مهارت هدف‌گیری پرتابی و لذت از فعالیت بدنی در نوجوانان 13 تا 15 ساله شهر کرج ارزیابی شد.
روش شناسی: بدین منظور 60 دانش‌آموز پسر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه 20 نفره، بازخورد مثبت مقایسه‌ای، بازخورد منفی مقایسه‌ای و بازخورد واقعی از عملکرد مهارت هدف‌گیری را در شش بلوک شش کوششی تمرین کردند. تکلیف تمرینی، پرتاب کیسه 100 گرمی از فاصله سه متری بود؛ که آزمودنی‌ها در چهار مرحله پیش‌آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال ارزیابی شدند. علاوه بر این میزان لذت آزمودنی‌ها از فعالیتشان با استفاده از پرسشنامه لذت از تربیت‌بدنی ارزیابی شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک‌راهه با اندازه-گیری مکرر، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن‌فرونی تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد بین نمرات آزمون پرتابی گروه بازخورد مثبت در مراحل پیش‌آزمون با اکتساب، یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد، این تفاوت‎ها در گروه بازخورد منفی و کنترل معنادار نبود. هم‌چنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد بین گروه بازخورد مثبت، گروه بازخورد منفی و کنترل در مراحل آزمون اکتساب، یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پرسشنامه لذت نیز تفاوت معنادار بین گروه‌ها را در پس‌آزمون نشان داد.
نتیجه گیری: یافته‌ها بیانگر این موضوع است که بازخورد هنجاری مثبت در یادگیری حرکتی اثر تسهیل‌کننده‌ای و انگیزشی دارد. ازاین‌رو مربیان و تعلیم‌دهندگان می‌توانند برای تسریع در یادگیری فراگیران از آن بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of increasing performance expectations through comparative feedback, on the learning of goal targeting skills and the enjoyment of physical activity in adolescents 13-15 years' old

نویسندگان [English]

  • mehdi ebrahimi 1
  • rasoul hemayattalab 2
  • davood homanian 1
1 tehran univercity
2 tehran
چکیده [English]

Introduction and purpose: In this study, the effect of increasing performance expectations through comparative feedback on the learning of targeting skills and the enjoyment of physical activity in 13-15-year-old adolescents in Karaj city was evaluated.
Methodology: For this purpose, 60 male students were selected by purposeful sampling and randomly divided into three groups of 20, tested positive feedback, negative feedback, and real feedback from targeting skills in six blocks of six attempts. The exercise task was throwing 100 grams of a 3-meter distance; subjects were evaluated in four stages: pre-test, acquisition, retention and transfer. In addition, the amount of enjoyment of the licentious people from their activities was evaluated using the Pleasure Inventory of Physical activity. The data were analyzed using one-way ANOVA with repeated measures, covariance analysis and Bonferroni’s post hoc test.
Results: The results showed that there was a significant difference between the test scores of the positive feedback group in the pretest stages with acquisition, retention and transmission, but these differences were not significant in the negative feedback group and control group. Also, the results of covariance analysis indicated that there was a significant difference between the positive feedback group, the negative feedback group and the control group at the acquisition, retention, and transfer tests. The results of the Pleasure Questionnaire showed a significant difference between the groups in the post-test.
Conclusion: Findings indicate that positive feedback in learning has a facilitating and synergistic effect. Therefore, educators and educators can use it to accelerate learners learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acquisition
  • normative feedback
  • targeting skills
  • learning