اخبار و اعلانات

داوری سریع مقالات

داوری سریع خدمات داوری سریع کاملاً اختیاری و جهت تسریع زمان داوری است و به منزله پذیرش  قطعی  نمی باشد.  حداکثر زمان داوری یک هفته می باشد.    انتشار سریع مجله علوم حرکتی و رفتاری برای داوری و چاپ مقاله هزینه دریافت می نماید که به شرح زیر می باشد:بدینوسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می­رساند  برای انجام مراحل داوری هر مقاله که به این مجله برای بررسی و داوری ارسال شود، مبلغ 300،000 تومان (سیصد هزار تومان) دریافت خواهد شد. همچنین درصورت پذیرفته شدن هر مقاله جهت چاپ، مبلغ 300،000 تومان (سیصد هزار تومان) دیگر برای تأمین ...

مطالعه بیشتر